GS. Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường & Ngọc Hoa trong hội thảo mô giới BĐS tại Việt Nam